آخرین خبر/ گزارشی از اکران فیلشاه در سینماهای روسیه را تماشا کنید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید