آخرین خبر/ بهنام تشکر با انتشار این عکس نوشت:
ای عشق تو ما را به کجا میکشی ای عشق
جز محنت و غم نیستی،اما خوشی ای عشق

این شوری و شیرینیِ من خود ز لب توست
صد بار مرا می پزی و می چِشی ای عشق

ه.ا.سایه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید