آخرین خبر/ محمود شهریاری با انتشار این عکس نوشت:«من اینجا ریشه درخاکم
من اینجا تانفس باقیست میمانم»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید