آخرین خبر/ بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم یا ضد اجتماعی هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم.

تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمیزند ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم.
چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها و تلاشهای بیهوده برای قانع کردن دیگران بر باد رفته
اند.
رویاهات رو به تصویر بکش
تلاشت رو بیشتر کن
بجنگ
فراموش نکن برنده اونی هست
که آروم و خونسرد می جنگه
با خدای خودت صحبت کن»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید