آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این ویدئو نوشت: برف هفت سالگی را بخاطر صدای پدر دوست داشتم ...
برف ده سالگی را بخاطر آدم برفی هایش
برف چهارده سالگی را بخاطر اخبار و تعطیلی هایش،
برف هجده سالگی را درست یادم نیست درمیان افکار یخ زده بودم،
برف بیست سالگی قدم زدن های عاشقانه و رد پاهایم،
برف بیست و پنج سالگی به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید