آخرین خبر/ سمیرا حسن پور با انتشار این عکس از خود نوشت:«این که گذشتن از کنار قصه ها نیست...
این که یه تصویر از سقوط آدمها نیست...
ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم...»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید