آخرین خبر/ خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت:
کاش میشد نگرانی رو متوقف کرد
جوری که
دیگه هیچ وقت نگران نشد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید