ستاره ها/ میزان درآمد صدا و سیما از تبلیغات سریال «پایتخت» در این توئیت نشان داده شده است.