آخرین خبر/ نظر فراستی در مورد شخصیت مهران مدیری و آثاراش.