آخرین خبر/ شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت: بیگ محمد:
هیچوقت عاشق بوده ای ستار؟
ستار:
عاشق زیاد دیده ام
بیگ محمد:
راه و طریقش چه جور است عشق؟
ستار:
من که نرفته ام برادر
بیگ محمد:
آن ها که رفته اند چی؟ آن ها
چه می گویند؟
ستار:
آن ها که تا آخر رفته اند،
برنگشته اند تا چیزی بگویند...... #کلیدر_محمود_دولت_آبادى
#سوم_خرداد_سالروز_آزادسازی_خرمشهر