آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: بماند به یادگار از یکسالگی شبی که به خودم نگاه کردم دیدم در ثانیه ایی ده سال گذروندم🧠
بماند که خیالم من رو از خاطرات به اشک وا داشت و این دست نوشت مرور شد برام
بماند که گاهی جهان رو به رویت می ایستد و تو یک تنه باید متحمل هر آنچه زندگی دستور میدهد بشوی تا زنده بمانی و گذر کنی...
۹۸/۳/۳نوشتم به اشک بیشتر از خودم حق میدم و کاغذم خیس شد؛
امشب میگم:نه،زندگی!!!
شکر،شکر،شکر
امشب تولد دوباره من است؛
تولدم مبارک!
۹۹/۳/۳