آخرین خبر/ احمد مهران فر با انتشار این عکس نوشت:
باش، وا حیثیت داشته با ، وا ادب داشته
ب ،وا نزاکت داشته ،وا غیرت داشته وا
گذشت داشت وا مردونگی ...مثل این
آقا...مردیه...مرد به تمام معنا...
روز تولد ای
مرد و به خود ای مرد تبریک ایگم پ ن: سلفی از روز آخر فیلمبرداری پایتخت
پنج مونده بود همینجور بی استفاده که متأسفانه من به لنز نگاه نکردم

پ ن:خدای اینجا دیگه کسی نمیتونه بگه یه کم
خاکی باشین