آخرین خبر/ نظرات جالب مردم در برنامه دورهی؛ شوخی با قیمت پراید