آخرین خبر/ کل کل فلورا سام با مهران مدیری بر سر لهجه شیرازی را از دست ندهید.