آخرین خبر/ پیشنهاد خوب مهران مدیری برای کسانی که استانه صبر کمی دارند و زود عصبانی می شوند.