آخرین خبر/ ماجرای آشنایی و ازدواج فلورا سام با مرحوم مجید اوجی