آخرین خبر/ هوتن شکیبا این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.