آخرین خبر/ المیرا مرادی در توضیح این عکس نوشت:
کُند،همچون دشنه ای زنگار بسته
فرصت،از بریدگی های خون بار عصب می گذرد