آخرین خبر/ نیما کرمی در توضیح این ویدئو نوشت:
یک فیلم متعلق به چهار سال پیش و روزهایی که کرونا نبود ، به هم نزدیکتر بودیم ، دست میدادیم و هم رو در آغوش میکشیدیم و دنبال فرصتی برای شاد زیستن . گفتم الان وقتشه که ازش استفاده کنم ،شاید در فضای اخبار خشم بار این روزها ، حال بهتری به شما انتقال پیدا کند . از دور میبوسمتان