آخرین خبر/ محمود رضوی در توضیح این عکس نوشت:
تصویری به یادگار از ، ساعت ۸ شب ۲۵ اردیبهشت۹۶،خیابان بنی هاشم،وقتی با او آرامش نصیبم شد