آخرین خبر/ استنداپ مدیری راجع به آپشن های حذف شده از روی بشر به مرور زمان