آخرین خبر/ محمدرضا فروتن با انتشار این عکس نوشت: بزرگترین دشمن آزادی و سعادت بشر باورهای نادرست است که ریشه در ترس دارد باورهایی که شنیدیم ، پذیرفتیم و بدون زیر سوال بردن آنها تکرارشان کردیم...
چه دردناک...