آخرین خبر/ اسدالله یکتا با انتشار این عکس نوشت: مرد بودن به داد و بیداد و ریش و سیبیل و ترسیدن ازت نیست، به احساس امنیت و آرامش ساختن برای آدم های زندگیت هست...
البته این نظر ماست هرچی شما بگی.