آخرین خبر/ ساناز سماواتی با انتشار این عکس نوشت: همچنان با رعایت پروتکل بهداشتی در حال ضبط یک کار عالی با همکار و دوست خوب و حرفه ای قدیمی .و تیمی فوق العاده ....منتظر باشید .