آخرین خبر/ اجرای استند آپ کمدی که در عصر جدید سه رای قرمز گرفت.