آخرین خبر/ الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: "...مغزم، مغزم درد می‌کند از حرف زدن، چقدر حرف زده‌ام، چقدر در ذهنم حرف زده‌ام. خروار، خروار حرف با لحن و حالت‌های مختلف، مغایر، متضاد و ...
گفته‌ام و شنیده‌ام، خاموش شده و باز بر افروخته‌ام، پرخاش کرده و باز خوددار شده‌ام ، خشم گرفته‌ام و لحظاتی بعد احساس کرده‌ام چشمانم داغ شده‌اند و دارند گُر می‌گیرند ، مثل وقتی که انسان بخواهد اشک بریزد و نتواند..."
#سلوک #محمود_دولت_آبادی .
پی‌نوشت:
عکس تازه نیست...
فروردین ۹۴
سفر کاری به رشت برای اجرای سیستم گرون‌هلم در کنار گروهی که دیگه فقط همکار نبودیم، خانواده بودیم و هنوز هستیم.
برای همین، با حمایت و قدرتی که بهم دادند تونستم سیاه‌پوشِ پدر به صحنه برگردم و بعد عازم بشم... .
امیدوارم باران ببارد بر این همه آتش...