آخرین خبر/ پسر الهام حمیدی به دنیا آمد.
الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت: لحظه شماریمون برای گرفتن دستای کوچولوت به پایان رسید
پسرم، با اومدنت زندگیمون رو زیباتر کردی، دنیایی شدنت مبارک.. ۱۳۹۹/۳/۱۲