آخرین خبر/ سپیده علایی با انتشار این عکس نوشت: شبانه روز.