آخرین خبر/ شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: «کابوسهای یک پیرمرد بازنشسته ی خائن ترسو»،سال ۸۶یا۷،تیاتر شهر..یادشان خوش خانم روستا و آقای سمندریان..دلتنگشونم و دلتنگ صحنه و تیاتر..دلتنگ تیاتر شهر..ممنونم از تورج عزیزم برای عکس