آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: دوستان این عکس بنابخواسته دوستانم گذاشته شده ا💕