آخرین خبر/ کمال کامیابی نیا با انتشار این عکس نوشت: رویاهای بزرگ داشته باشید 💯👌🏻❤️