آخرین خبر/ حانیه سامعی با انتشار این عکس نوشت: هر بار که ترانه ای برایت سرودم
قومم بر من تاختند!
که چرا برای میهن
شعر نمی سُرایی؟!
و آیا زن
چیزی به جز وطن است؟!
نزار قبانی
خییییلی عمیق و زیباست معنای این اثر
با هم در تاملش شریک باشیم!