آخرین خبر/ سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس نوشت: استرس دلیل فکر کردن به این است که چه کسی باید بشوی.
و آرامش یعنی پذیرش آنچه که هستی
الهی همه به آرامش برسیم.