آخرین خبر/ دانیال عبادی با انتشار این عکس نوشت: میدونم شرایط سخته، اما نباید کم بیاری...
بجای دست روی دست گذاشتن و غصه خوردن، باید پاشی و از هر چیزی که داری برای بالا کشیدن خودت استفاده کنی.