آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: من: نهال بیا عکس دوتایى بگیریم
نهال: نه
و بدون نگاه به دوربین میره