آخرین خبر/ نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: هنوز بعد از ۱۶ سال کار برای من.
صدا: رفت
دوربین: رفت
حرکت............
شبیه دوستت دارم های عاشقانه اس.
زندگی تک تکتون به دست بزرگترین کارگردان عالم پراز شادی و عشق و جایزه باشه.
الهی آمین