آخرین خبر/ فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت: این روزهای من.......
من جلوی دوربین هستم، نمی‌تونم ماسک بزنم ولی شما حتما ماسک بزنید، خطر همین نزدیکی‌ست، مواظب خودمون و اطرافیا‌نمون باشیم.