آخرین خبر/ علی مشهدی با انتشار این عکس نوشت: اگه آبروئی دارم اگه اعتباری دارم اگه به موقعیتی رسیدم مردم عزیز به من لطف دارن و دوستم دارند همه اش به لطف آقاامام رضاست .با دل شکسته بری پابوسش محاله حاجتت رو نده
یا امام رضا حاجت همه دلشکسته ها را برآورده به خیر بگردان