آخرین خبر/ علیرضا عسکریان با انتشار این تصویر از خود نوشت:«حتی زمانی که
آسمان به شدت ابریست
خورشید گم نشده است
خورشید هنوز آنجاست
آن سوی ابر ها
بیا زندگی کنیم! خورشید روزی دو بار #طلوع نمیکند، ما هم دو بار به دنیا نمی‌آییم. هر چه زودتر به آنچه از زندگی‌ات باقی مانده بچسب...
آنتوان چخوف»