آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس درگذشت سیروس گرجستانی را اینطور تسلیت گفت:«استاد درباورم‌نمی گنجد که دیگر نیستی خاطره متهم گریخت وهرگزفراموش نمیکنم روحت شاد

 طاهره جون چگونه این درد وتحمل‌ خواهی کرد...بزبانم برای گفتن تسلیت هزگر گفتی نیست چون توهستی و هرگز فراموش نمیشوی »