آخرین خبر/ فتحعلی اویسی با انتشار این تصویر با شعری کوتاه برای رفیق قدیمی اش عزاداری کرد:«صدای چاوشان مردن آیو

بگوش آوازهٔ جان کندن آیو

رفیقان میروند نوبت به نوبت

وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

چه بگویم ای رفیق عزیز،این غم همیشه با من همراه خواهد بود...»