آخرین خبر/ متین ستوده در اینستاگرامش نوشت:
شما طناز بودی و شیرین مثل عسل
رفتنتان تلخ تلخ تلخ تر از زهر
روحتان شاد بزرگمرد🖤