آخرین خبر/ شیلا خداداد در اینستاپستش نوشت:
امیدوارم هرچه زودتر واکسن کرونا ساخته بشه و به بهره برداری برسه هممون دلتنگ خانواده و دوستانیم..😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷