آخرین خبر/ علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت: ظاهرمان نقاب خنده
را انتخاب کرده آن هم به ناچار.
درونمان جوکریست
که فقط فریاد میکشد.
فریاد از ظلم از ستم از
استبداد از این همه نامردی و نا برابری.