آخرین خبر/ شوخی ریوندی با وام های هزار میلیاردی: حساب کردم دیدم برای 60 هزار میلیارد 17 میلیون کارمند نیاز دارم!