آخرین خبر/ سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: سلفى از زاویه اى دیگه، به نظرم زاویه دیگه بهتره چون هم رنگ داره هم کیفیت،در کنار بهرام عزیز که خیلى آدم حسابی بوده و هست،یادش بخیر تا دوباره کى بشه بتونیم به همدیگه انقدر نزدیک بشیم،راستى ماسک لطفاً