آخرین خبر/ دنیا مدنی این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد.