آخرین خبر/ نیما رئیسی این عکس را در استوری منتشر کرد.