آخرین خبر/ رضا شفیعی جم با انتشار این عکس نوشت: به یادت هستیم سیروس عزیز.