آخرین خبر/ احمد مهرانفر با انتشار این عکس نوشت: مرده خور